photo

Ponúkame kompletnú diagnostiku motorov všetkých značiek. Každé vozidlo vyrobené po roku 2000 je vybavené diagnostickou zásuvkou OBD II pre získavanie informácií o stave a prevádzke jednotlivých komponentov a systémov.

Čo je to moderná diagnostika automobilov?

V súčasnej dobe sú automobily stále viac vybavované elektronickými riadiacimi jednotkami, ktoré majú na starosti nielen riadenie motora, ale aj celú radu ďalších funkcií. Elektronika nielen rozšírila schopnosti a funkcie automobilov, ale umožňuje tiež lepšie určiť prípadnú závadu. Väčšina riadiacich jednotiek v automobiloch je preto dnes vybavená pamäťou závad, do ktorej sa ukladajú informácie o zistených závadách. Je tak možné pomerne ľahko vyhodnotiť i závady, ktoré sa objavujú len sporadicky a inak by sa veľmi obtiažne určovali. Pokiaľ sa jedná o závažnejšiu chybu, rozsvieti sa spravidla na palubnej doske žltá kontrolka motora, tzv. “MIL”, ktorá nezhasne, pokiaľ chyba nie je z pamäte závad odstránená.

Pomocou diagnostickej zásuvky vo vozidle je potom možné sa k jednotlivým riadiacim jednotkám v aute pripojiť buď pomocou počítača s príslušným programom alebo pomocou špeciálneho diagnostického prístroja. S týmto vybavením je možné prečítať informácie o prípadných závadách, prevádzať rôzne nastavenia alebo čítať niektoré ďalšie hodnoty, údaje z jednotlivých čidiel a to aj za prevádzky vozidla.

Čo je to riadiaca jednotka a ako funguje?
photo

Už od počiatku vývoja spaľovacích motorov bolo dôležité správne nastavenie zloženia zmesi palivo-vzduch a tiež správne nastavenie zapaľovania. V minulosti bolo možné regulovať zapaľovanie a prívod paliva. Dnes už sú však vozidlá vybavené výhradne elektronickým riadiacim systémom motora. Nezáleží na tom, či sa jedná o nepriame vstrekovanie podobné karburátoru alebo o oveľa efektívnejšie viacbodové vstrekovanie, resp. či ide o dieselový motor s priamym vstrekovaním Common-Rail s reguláciou plniaceho tlaku - všetky sú ovládané elektronickou riadiacou jednotkou.

ECU (Electronic Control Unit) je označenie elektronickej riadiacej jednotky, ktorá je zodpovedná za celý motorový manažment. Ovláda všetky dôležité funkcie motora s ohľadom na príslušné zaťaženie, v závislostí od všetkých okolitých parametrov, ako napr. vonkajšia teplota a tlak vzduchu, teplota motora, chladiacej zmesi a oleja atď. K správnej funkcii potrebuje získavať údaje pomocou snímačov, ktoré merajú tlaky, teploty, otáčky, rýchlosť a množstvo vzduchu atď. Tieto údaje riadiaca jednotka potom spracuje pomocou programu uloženom na špeciálnom čipe a vydá príkazy pre vstrekovanie, zapaľovanie, plniace tlaky a lambda-sondu. Takto sú priebežne v závislosti od zátaže a okolitých podmienok vypočítavané hodnoty pre optimálny čas vstreku, čas zážihu, potrebné množstvo paliva a príslušný plniaci tlak.

Spôsob činnosti riadiacej jednotky
Riadiaca jednotka je vysokovýkonný mikropočítač, ktorý na základe vstupných nameraných hodnôt v spojení s príslušným programom vypočíta všetky regulačné a riadiace úlohy. Hlavná funkcia pri benzínových motoroch spočíva vo výpočte potrebného a maximálne možného vstrekovacieho množstva. Vstrekovacie množstvo závisí od množstva nasatého vzduchu. Aby katalyzátor mohol bezchybne pracovať, musí byť zachovaný pomer vzduch-palivo. Počas zrýchlenia pri plnom zaťažení sa však musia lambda-hodnoty ignorovať, aby bolo umožnené maximálne zrýchlenie. Ďalej musí byť určený okamih, kedy sa stlačená zmes vznieti. Ak prebehne vznietenie
photo
príliš neskoro, spotreba stúpa. Ak je naopak vznietené priskoro, začne motor klepať. Navyše rieši veľa ďalších úloh, ako napríklad automatické jemné vypnutie vstrekovacieho zariadenia pri max. otáčkach alebo pri dosiahnutí daného obmedzenia maximálnej rýchlosti. Aj zariadenie na regulovanie rýchlosti, tempomat, môže byť integrovaný v riadiacej jednotke. Často je v závislosti od nameraných hodnôt napr. teploty chladiacej kvapaliny, paliva, oleja a vonkajšej teploty ovládaný chod ventilátora a takisto preberá funkciu termostatu. Pri moderných dieselových motoroch je vstrekovacie množstvo určené v závislosti od množstva nasatého vzduchu, tlaku vzduchu, vonkajšej teploty, otáčok a zátaže. Je to nevyhnutné pre zachovanie predpísaných noriem výfukových plynov. Ďalej sa musí pri vozidlách vybavených turbodúchadlom presne určiť a nastaviť plniaci tlak a plniace množstvo turbodúchadla v závislosti od zátaže a otáčok.

Funkcie riadiacej jednotky
 • Nastavenie okamihu zapaľovania
  • Aby mohlo byť palivo optimálne využité, je dôležitý správny okamih zážihu v závislosti od otáčok, zátaže, teploty a iných riadiacich parametrov.
 • Riadenie uhlu kontaktov rozdeľovača
  • Časový rozostup riadiacich signálov sa mení v závislosti od počtu otáčok. Na dosiahnutie konštantnej zapaľovacej energie je ale potrebný určitý prúd. Pre tento je zas potrebný určitý čas styku kontaktov, ktorý pri vyšších otáčkach nie je vždy dosiahnutý. Tým môže vznikať prerušovanie zapaľovania pri vyšších otáčkach.
 • Obmedzovanie klepania
  • Moderné motory pracujú pri vysokých kompresných pomeroch, aby dosiahli vyšší krútiaci moment a nižšiu spotrebu. Pritom sa ale zvyšuje nebezpečenstvo nekontrolovateľného samovznietenia, čím vzniká "klepajúce" spaľovanie. Riadiaca jednotka sníma chvenie na bloku motora a usmerňuje vstrekovanie, tak aby k chveniu nedochádzalo.
 • Vstrekovanie paliva
  • V závislosti od signálov senzorov otáčok, záťaže a ďalších korekčných faktorov vypočíta elektronika potrebný okamih a množstvo vstreku tak, aby bola dosiahnutá optimálna spotreba, emisie a maximálny výkon motora.
 • Lambda-regulácia
  • Zmes palivo-vzduch je regulovaná riadiacou jednotkou v závislosti od zloženia výfukových plynov (merané lambda-sondou) a je nastavená na ideálnu hodnotu (lambda=1), aby bol dosiahnutý vysoký stupeň účinnosti katalyzátora a tým aj nízky obsah škodlivín. V konečnom dôsledku meria lambda-sonda pred katalyzátorom obsah zbytku kyslíku vo výfukových plynoch. Tieto namerané hodnoty sú priebežne prenášané do riadiacej jednotky, ktorá namerané hodnoty zohľadní do svojich výpočtov.
 • Regulovanie voľnobežných otáčok
  • Rôzne teploty motora a s tým spojené rôzne súčinitele trenia, ako aj znečistenie sacieho potrubia a veľa iných faktorov, vedú k rôznym otáčkam voľnobehu. Riadiaca jednotka reguluje množstvo paliva tak, aby boli zachované voľnobežné otáčky na konštantne definovanej hodnote. Takisto sú vypočítané aj parametre pre teplý a studený štart.

  To sú len niektoré z funkcií riadiacej jednotky. Je ich podstatne viac a závisia od konkrétnej značky a typu vozidla.

  Koľko riadiacich jednotiek má dnešný automobil?
  U automobilov z 90. rokov bola bežná len jedna riadiaca jednotka, ktorá riadila vstrekovanie alebo zapaľovanie motora. Súčasné automobily sú oveľa viac zahltené elektronikou. Rok od roka, s príchodom tzv. komfortnej elektroniky, rastie aj počet riadiacich jednotiek vo vozidle. Napríklad Superb má celkom 36 riadiacich jednotiek.

  S počtom riadiacich jednotiek rastie aj dĺžka kabeláže. Elektrické zväzky začínajú tvoriť významnú zložku celkovej hmotnosti vozidla. Ako príklad nám opäť poslúži Škoda Superb (2008), ktorá má 1650 metrov káblových zväzkov.

PL Autoprofi PL Autoprofi