Opravy po nehodách a ich odškodnenie

V prípade nehody alebo škodovej udalosti Vám ponúkame kompletné služby od odťahu nepojazdného vozidla, cez obhliadku poisťovňou, kompletných karosárskych a lakýrnickych prác. Sme zmluvným partnerom poisťovne Allianz, čo podstatne znižuje Vaše starosti pri oprave vozidla.

photo

Ako postupovať po nehode vozidla?

Najskôr by sme mali objasniť základné pojmy z oblasti poistenia motorových vozidiel a spôsoby likvidácie škôd.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP je ľudovo nazývané zákonná poistka. Ide o povinné poistenie slúžiace k náhrade škôd spôsobených inému. PZP vzniklo 1.1.2002 zo zákonného poistenia (demonopolizáciou Slovenskej poisťovne) a možno ho uzavrieť u niektorej z povolených poisťovní. Cieľom tohto poistenia je rovnako ako pri zákonnom poistení, poistenie zodpovednosti za spôsobenie škody, t.j. z PZP vinníka nehody sa realizuje odškodnenie poškodeného.

photo

HAVARIJNÉ POISTENIE (KASKO)
Ide o dobrovoľné poistenie slúžiace k náhrade škôd na vlastnom vozidle, ku ktorému je možné pripoistiť aj ďaľšie riziká ako napr. batožinu. Jedine prostredníctvom havarijného poistenia (kryje spravidla haváriu, krádež, živel a vandalizmus) môže vinník nehody získať náhradu škody na vlastnom vozidle. Napriek dobrovoľnosti tohto druhu poistenia nie je možné napr. leasing získať bez jeho uzavretia.

OBHLIADKA

Obhliadka vozidla je zaužívaný spôsob preukázania nárokov poškodeného na náhradu škody. Ide o vizuálne písomné a fotografické zdokumentovanie rozsahu poškodenia vozidla spravidla vykonávané pracovníkom poisťovne (technik), čo oprávnene vyvoláva polemiku o objektivite obhliadky. Obhliadka má významný vplyv na spôsob likvidácie a výšku poistného plnenia a preto by sa jej za poškodenú stranu mala zúčastniť fundovaná osoba.

DOOBHLIADKA

Doobhliadka je v poradí druhá alebo ďalšia obhliadka. Okrem prvotnej obhliadky môže byť podľa potreby vykonaných aj niekoľko nasledujúcich doobhliadok (ak sa zistia ďaľšie poškodenia nezaznamenané prvotnou obhliadkou). Doobhliadky majú rovnako ako prvotná obhliadka významný vplyv na spôsob likvidácie a výšku poistného plnenia.

POISTNÉ PLNENIE

Poisťovňou vyplatená náhrada vzniknutej škody pri poistnej udalosti, t.j. finančné odškodnenie za spôsobenú škodu. Poistné plnenie má zodpovedať uzavretej poistnej zmluve a teda má isť o čiastku, ktorú je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti.

PLNENIE PODĽA ÚČTOV

Ide o výpočet poistného plnenia, ktoré vychádza z predložených účtov za opravu. Cena fakturovanej opravy by mala zodpovedať cenovej hladine opráv v danom regióne. Veľmi časté sú prípady, že poisťovňa cenu opravy (najmä pri neznačkových autoservisoch) subjektívne posúdi ako nadhodnotenú a z toho titulu takúto cenu opravy kráti.

photo

PLNENIE ROZPOČTOM

Ide o výpočet poistného plnenia kalkuláciou nákladov na opravu poškodenia vozidla pomocou automobilového opravárenského softwaru. Bežná prax pri plnení rozpočtom je, že takáto kalkulácia je spravidla nižšia ako náhrada škody, ktorá poškodenému podľa zákona prináleží (napr. neodôvodnenou manuálnou úpravou kalkulácie, resp. nekorektným postupom pri výpočte).

PARCIÁLNA ŠKODA

Čiastočné poškodenie vozidla, kedy škoda na vozidle je odstrániteľná ekonomickou opravou. Výšku nákladov potrebných na uvedenie vozidla do pôvodného stavu je možné okrem faktúry za opravu vyčísliť aj kalkuláciou v automobilovom opravárenskom sofware používanom pri poistnom plnení rozpočtom.

TOTÁLNA ŠKODA

Ide o taký rozsah poškodenia vozidla, ktorý nie je možné rentabilne opraviť, t.j. cena opravy poškodenia prevýši hodnotu samotného vozidla (nie nového, ale v čase tesne pred nehodou). Náklady na opravu poškodenia podľa noriem a cien výrobcu prevyšujú všeobecnú hodnotu vozidla, resp. zmluvne dojednanú percentuálnu hranicu z tejto hodnoty. Z hodnoty vozidla tesne pred poškodením sa preto odpočítava hodnota použiteľných zvyškov vozidla a rozdiel predstavuje výšku škody.

CENA POUŽITEĽNÝCH ZBYTKOV, resp. ZVYŠKOV

Zbytky, resp. zvyšky predstavujú pri likvidácii totálnej škody na vozidle hodnotu nepoškodenej a použiteľnej časti vozidla. Ide o veľmi spornú finančnú čiastku, ktorú poisťovňa odpočítava z poistného plnenia. Ojedinelé nie sú ani prípady niekoľkotisícov rozdielov (€) v neprospech klienta poisťovne.

ZHODNOTENIE VOZIDLA OPRAVOU, resp. AMORTIZÁCIA

Zhodnotenie vozidla opravou sa ľudovo nazýva amortizácia. Ide však o obsahovo dva odlišné pojmy. Amortizácia predstavuje postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Výpočet amortizácie je však iba časť výpočtu zhodnotenia vozidla opravou, ktorý môže korigovať vyčíslenú amortizáciu. Až toto zhodnotenie, možno odpočítať z poistného plnenia z PZP. Výška zhodnotenia býva takmer vždy predmetom rozporov medzi poisťovňou a jej klientom.

ZNEHODNOTENIE VOZIDLA OPRAVOU

Znehodnotenie predstavuje finančnú čiastku, o ktorú sa vozidlo znehodnotilo z dôvodu samotnej existencie opravy na danom vozidle. Poškodený má právny nárok na úhradu finančnej kompenzácie za takéto znehodnotenie. O existencii tohto nároku však poškodený spravidla nevie a poisťovňa nie vždy toto znehodnotenie aj vyčísli.

Autobazár
Novo pridané
photo

Pripravujeme pre Vás v krátkej dobe aj spustenie autobazáru. Tu najdete odkazy na novopridané vozidlá.

PL Autoprofi PL Autoprofi