Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie emisnej kontroly Vášho vozidla. Zahŕňajú všetko od prípravy až po ukončenie kontroly.

LEHOTY EMISNÝCH KONTROL
Lehoty technických kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov ktorej plné znenie najdete na stránkach www.zbierka.sk

photo

Lehota 4 - 2 - 2 znamená, že vozidlo sa musí podrobiť technickej kontrole prvýkrát po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom pravidelne každé 2 roky.

Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v Osvedčení o evidencii (bývalý "veľký technický preukaz"). Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla. Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

Aké doklady musíte predložiť k emisnej kontrole?

photo
Emisná kontrola pravidelná

  a) osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,

   b) protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu) a platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,

   Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

   photo
   Emisná kontrola zvláštna
    doklady podľa odseku a) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade individuálneho dovozu vozidla zo zahraničia.
   Emisná kontrola administratívna

   doklady podľa odseku a)

   V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak emisnú kontrolu nie je možné vykonať. Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.

   Kedy nie je možné emisnú kontrolu vykonať?

   • ak nepredložíte ustanovené doklady,
   • ak nemožno naštartovať motor,
   • ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
   • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médi,
   • Ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

PL Autoprofi PL Autoprofi